#yosuke_kubozuka
"Thanks BALI. Mr.Agung. Miss Yuko(BUKA mag)"