31520662_1759422860785539_4922825294869430272_n.jpg
映画では、
見てないけど
だいぶあとに、
DVDで。みた
🇹🇼❤️陳柏霖哥王子💝🇹🇼
好帥😘💝好酷❤️
最愛你囉😘💝